151001-0926-42P82.jpg

拖了很久,做做停停,終於在進入光輝的十月前完成。

本來以為還算簡單的,結果是細節超多,說明書也不甚清楚,前前後後做了快五個月...
完成的大小是 LxWxH = 125x42x45 mm3 

 

<圖片集>

輪組
150512-2148-46P01.jpg 

150512-2149-12P02.jpg 

150516-1056-05P03.jpg 

150517-1002-52P04.jpg 

150519-2219-24P05.jpg 

▼車身
150523-0928-41P06.jpg 

150523-1046-42P07.jpg 

150531-2008-52P08.jpg 

150531-2009-22P10.jpg 

150531-2009-33P11.jpg 

輪組避震與支架
150601-2145-38P12.jpg 

150601-2150-11P13.jpg 

150601-2150-19P14.jpg 

150603-2228-25P15.jpg 

150606-2306-54P16.jpg 

150607-1223-13P17.jpg 

150621-2154-28P18.jpg 

150621-2154-39P19.jpg 

150621-2154-59P20.jpg 

150704-2034-33P21.jpg 

150704-2034-43P22.jpg 

150704-2253-46P23.jpg 

150704-2254-00P24.jpg 

150706-2021-54P25.jpg 

150706-2022-01P26.jpg 

150706-2022-10P27.jpg 

▼側身
150803-2226-55P28.jpg 

150803-2227-18P29.jpg 

150813-2109-59P30.jpg 

150813-2125-31P31.jpg 

砲塔的部分
150901-2039-15P32.jpg 

150903-2156-39P33.jpg 

150906-1020-46P34.jpg 

150906-1035-49P35.jpg 

150906-1036-13P36.jpg 

150906-1036-33P37.jpg 

150906-1036-43P38.jpg 

150906-1056-32P39.jpg 

150906-1056-37P40.jpg 

150906-1056-51P41.jpg 

150906-1057-00P42.jpg 

150906-1057-09P43.jpg 

150906-1724-12P44.jpg 

再來是些小器件
150907-2142-32P45.jpg 

150913-1112-13P46.jpg 

150924-2114-25P47.jpg 

150927-0905-33P48.jpg 

完成 !

151001-0916-55P49.jpg 

151001-0917-36P50.jpg 

151001-0917-54P51.jpg 

151001-0918-03P52.jpg 

151001-0918-12P53.jpg 

151001-0918-25P54.jpg 

151001-0918-35P55.jpg 

151001-0918-42P56.jpg 

151001-0918-51P57.jpg 

151001-0919-08P58.jpg 

151001-0919-18P59.jpg 

151001-0919-28P60.jpg 

151001-0919-35P61.jpg 

151001-0919-56P62.jpg 

151001-0920-06P63.jpg 

151001-0920-14P64.jpg 

151001-0920-19P65.jpg 

151001-0920-33P66.jpg 

151001-0920-42P67.jpg 

151001-0921-58P68.jpg 

151001-0922-17P69.jpg 

151001-0922-26P70.jpg 

151001-0922-54P71.jpg 

151001-0923-09P72.jpg 

151001-0923-38P74.jpg 

151001-0923-54P75.jpg 

151001-0924-11P76.jpg 

151001-0924-54P77.jpg 

151001-0925-31P78.jpg 

151001-0925-48P79.jpg 

151001-0926-05P80.jpg 

151001-0926-18P81.jpg 

 

 -=< THE END >=-

創作者介紹
創作者 Silvan @Taiwan 的頭像
Silvan @Taiwan

玩玩紙模型 | Papercraft

Silvan @Taiwan 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()