150509-2150-34P49.jpgM1A2 Abrams, 很有名的裝甲車 ! 還在服役的戰鬥車種,算是做過最現代的裝甲車吧....不過我還是喜歡早期的軍武,比較有懷舊的感覺啊 !

模型本身不複雜,沒有內構, 算是基本入門的作品吧 !

完成的大小是 LxWxH = 195x63x58 mm3

<圖片集>

 

 

▼上層機艙
150131-1255-28P01.jpg

150131-1255-37P02.jpg

150131-1506-23P03.jpg

150131-1506-31P04.jpg

▼主車身

150201-1927-00P05.jpg

▼輪組,唯一複雜的部份

150203-1945-42P06.jpg

150203-1949-00P07.jpg

150203-2211-21P08.jpg

150203-2214-07P09.jpg

150203-2258-28P10.jpg

150204-2353-16P11.jpg

150207-1650-46P12.jpg

150208-1109-57P13.jpg

150214-2312-59P14.jpg

150214-2313-08P15.jpg

150215-2220-27P16.jpg

150215-2232-15P17.jpg

150216-1905-48P18.jpg

150216-2139-10P19.jpg

150216-2139-24P20.jpg

▼履帶

150301-0920-04P21.jpg

150301-0920-27P22.jpg

150301-0921-17P23.jpg

150307-0931-21P24.jpg

150307-0931-48P25.jpg

150307-2033-41P26.jpg

150322-1958-00P27.jpg

150324-2011-57P28.jpg

150324-2012-04P29.jpg

150329-0907-54P30.jpg

150404-1136-54P31.jpg

150406-2150-51P32.jpg

150418-1354-15P33.jpg

150418-1354-23P34.jpg

150509-1007-32P35.jpg

▼成品

150509-2147-46P36.jpg

150509-2147-56P37.jpg

150509-2148-04P38.jpg

150509-2148-23P39.jpg

150509-2148-38P40.jpg

150509-2148-51P41.jpg

150509-2149-04P42.jpg

150509-2149-19P43.jpg

150509-2149-31P44.jpg

 

 

150509-2149-47P45.jpg

150509-2149-59P46.jpg

150509-2150-10P47.jpg

150509-2150-21P48.jpg

150509-2150-43P50.jpg

 

150509-2150-55P51.jpg

150509-2151-03P52.jpg

150509-2151-10P53.jpg

150509-2151-18P54.jpg

150509-2151-43P55.jpg

150509-2151-52P56.jpg

150509-2152-03P57.jpg

150509-2152-13P58.jpg

150509-2152-23P59.jpg

150509-2152-32P60.jpg

 

150509-2152-41P61.jpg

150509-2152-48P62.jpg  

-=< THE END >=-

創作者介紹
創作者 Silvan @Taiwan 的頭像
Silvan @Taiwan

玩玩紙模型 | Papercraft

Silvan @Taiwan 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()